در سال 2017 ، میلیون ها آفریقای جنوبی اطلاعات شخصی و بانکی خود را
map